Wie heeft recht op Wlz-zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. De Wet langdurige zorg (Wlz) geldt sinds 1 januari 2015 en is daarmee de opvolger van de AWBZ. De Wlz geeft recht op zorg aan mensen die blijvend zijn aangewezen op 24 uurs zorg, nabij of onder permanent toezicht. Dit betekent dat iemand niet alleen kan worden gelaten. Ook staat vast dat dit voor de rest van zijn leven zo is. Het gaat vooral om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. In bijzondere situaties is tijdelijk Wlz-zorg mogelijk. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een Wlz-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Welke vorm vanuit WLZ bieden wij?

Begeleiding vanuit PGB

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen in de Wlz. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor de regie over het eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding. 

Vormen van begeleiding

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de verzekerde in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is.

Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden. Het verschil met behandeling is dat er geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u zelf hulp en ondersteuning regelen.

  • U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ – 088-789 10 00.
  • U vraagt een pgb-Wlz aan bij het zorgkantoor. (Gemeenten: Dronten, Almere, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde) Zwolle 038 456 78 88

Laat u goed informeren over de voor- en nadelen van een PGB.